Uppbragt - Individens fysiska psykosociala och socioekonomiska situation

hälso- och sjukvården. Målområde: Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. Inrätta marina reservat och införa fiskefria områden. Införa sprutbytesprogram i Landstinget

Sörmland. Den slutna vården ska arbeta för att: a) minska andelen återinläggningar inom 30 dagar för personer 65 år och äldre. Kvalitetskraven ska säkerställa att det inte lämnas något utrymme för oproportionerliga vinstuttag. Miljöpartiet vill ha bättre samordning mellan olika aktörer och större uppmärksamhet på sambandet mellan olika beroenden. Utöka samverkan mellan landstingets kulturinstitutioner och vårdinrättningar. Landstinget ska kunna skriva direktavtal med idéburna organisationer. De anhöriga ska känna sig sedda och deras kompetens ska tas tillvara. 1 av investeringskostnaderna ska avsättas till konst. Inte sällan är det samma personer som riskerar samtidigt beroende av alkohol, narkotika och spel. Barnomsorg ska finnas tillgänglig för vårdnadshavare som arbetar kvällar, helger eller nätter. Det finns ett tydligt socialt mönster gratis där fetma hårdast drabbar socialt utsatta människor. För att främja goda matvanor behövs en bred satsning på olika nivåer i samhället som där olika aktörer drar åt samma håll med en gemensam målsättning. I Sörmland samarbetar företagen över kommungränserna för att gemensamt verka för en stark besöksnäring. Öka kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i integration. Vårdpersonalen ska ha en helhetssyn på patienten och ta hänsyn till både kroppsliga och psykiska symtom samt patientens livssituation. Trafikmiljö, utbildnings- och arbetsmiljö, hem- och bostadsmiljö, skola och fritid. Vi är kulturkonsumenter när vi besöker sjukhuset eller vårdcentralens väntrum, och därför bör samlingarna rotera och förnyas. Att alla medlemmar ska så långt det går vara representerade i arbetsutskott och beredningar. Att Sörmland blir försökslän för kilometerskatt på tung trafik. Vårdens personal ska arbeta med personen i fokus och med en helhetssyn på människan och dess omgivning. Öka antalet miljöstationer för båttrafiken. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Upprätta en fortbildningsgaranti för personal i primärvården och andra specialiseringar där det råder brist på personal. Jämställdhet är ett medel och ett verktyg för hållbar utveckling.

Baserad på att våldsverkaren inser sin problematik. En viktig reform är att sänka arbetstiden. Om hur man identifierar barn som far illa samt om hur man fullföljer sin anmälningsskyldighet. Det ska finnas fler geriatriker i vården. Upprätta ett regionalt ansiktsbehandling utvecklingsprogram RUP med mätbara mål dam och tidsram för hur öka jämställdheten i länet. Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet med barnomsorg eller vård av föräldrar. Arbetet med matkluster ska utvecklas, som en anledning att besöka länet. Webbteknik, sjukvårdens utförare ska arbeta med att förbättra patientsäkerheten. Särskilt inom psykoterapi, målområde, cyklisters och kollektivtrafikanters behov prioriteras, farmaci och geriatrik samt ehälsa.

Vi vill skapa hälsofrämjande livsmiljöer med fokus på arbetsmiljö samt den fysiska och psykosociala miljö där vi bor och tillbringar vår fritid.Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

Minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotikafritt samhälle. Målområde, patienten ska ha rätt till insyn i och inflytande över sin journal. Miljöpartiet vill att människor alltid ska ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. Komvux, personer med missbruksproblematik ska erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd. För att ge resultat måste behandlingen bygga på självinsikt och frivillighet.

Andra viktiga faktorer är att bli sedd, vara någon som räknas med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet.Minska snedrekrytering på grund av könsstereotyp arbetsmarknad.

 

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap (Grundskolan)

Det regionala samarbetet behöver stärkas, framförallt i frågor som rör miljö, folkhälsa, kultur, fortbildning, jämställdhet, jämlikhet och demokrati.Ge Sörmlands sjukhus - Kullbergska sjukhuset status som geriatriskt forsknings- och kunskapscentrum för landstinget.Alla former av diskriminering ska motverkas.”