Vad är klarna konto: Spåra mobiltelefon via gps gratis

ditt innhold som du gjør tilgjengelig for inkludering i aspekter av BBM Solution, som er tilgjengelig for andre brukere av BBM Solution, inkludert BBM Groups og andre forum

tilgjengelig for Your BBM Contacts og andre brukere av BBM Solution, gir. Hvis du erverver programvaren på abonnementsbasis eller som en del av en gratis prøve, gjelder lisensrettighetene fremsatt ovenfor kun for den tiden du har betalt den nødvendige abonnementsavgiften eller så lenge som autorisert av BlackBerry eller dets autoriserte forhandler, etter hva som er relevant. Du samtykker i at ingenting i denne avtalen skal ha negativ innvirkning på noen rettigheter og adgang til oppreisning, inkludert rettspåbud eller lignende slik kompensasjon i din jurisdiksjon, som BlackBerry og andre leverandører av innhold i en tjeneste kan ha under gjeldende lover knyttet til. Diskret og profesjonelt utstyr til deg som skal filme, ta opp lyd eller avlytte. Hvis Du er bosatt i Italia eller Luxemburg, begrenser ingenting i dette Avsnittet BlackBerrys erstatningsansvar overfor deg i den grad det direkte resulterer fra overlegg eller alvorlig uaktsomhet fra BlackBerry, forutsatt at ethvert skadeerstatningsbeløp som pålegges BlackBerry skal reduseres i samme grad som ditt eller. Hvis DU ER bosatuxemburg, påvirker denne avtalen ikke dine lovfestede rettigheter MED hensyn TIL latente defekter. I alle tilfeller gir lisensen(e) under denne avtalen deg tillatelse til å bruke eller tillate bruken av programvaren eller få tilgang til tjenestene kun for ditt interne eller personlige formål og i overensstemmelse med alle gjeldende bruksregler. Med mindre BlackBerry samtykker til noe annet skriftlig, aksepterer du herved at BlackBerry skal eie alle tilbakemeldinger, kommentarer, forslag, idéer, konsepter og endringer, som du tilfører BlackBerry med hensyn på BBM Solution og alle tilknyttede intellektuelle eiendomsrettigheter (sammenfattet som "tilbakemeldinger og at du herved overdrar. BlackBerry ID, ditt displaybilde; displaynavn, personlig melding, tilgjengelighetsstatus, land, tidssone, unike enhetsidentifikatorer osv. Du samtykker i at BlackBerry ikke har noe ansvar eller noen forpliktelse overhodet for tapet, slettingen av, uautorisert tilgang til eller svikt i lagring av noe innhold, og, forutsatt at du har de nødvendige rettighetene eller lisensene til dette, skal du besørge alternativ sikkerhetskopiering. "BlackBerry-ID" betyr innloggingsakkreditiver som du bruker for å logge på Your BBM Solution, og andre produkter og tjenester som støtter "Innhold" betyr alle/all data, tekst, musikk, lyd, ringetone, fotografi, grafikk, video, melding, tagg eller annet digitalt materiale eller annen digital informasjon. Uten å begrense det foregående, reserverer BlackBerry retten til, og du aksepterer at BlackBerry etter eget skjønn, fra tid til annen å suspendere tilgang til BBM Solution eller noen del derav, eller på andre måter ta BBM Solution eller noen del derav, ut av drift. Videre kan BlackBerry gjøre tilgjengelig eller sende til brukere oppgraderinger eller oppdateringer, eller meldinger om oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller andre BlackBerry-produkter og -tjenester, tredjepartsprogramvare, tredjepartsinnhold eller tredjeparttjenester og relaterte produkter eller tjenester. Hvis DU HAR spørsmål eller problemer SOM gjelder vilkårene eller betingelsenenne avtalen, vennligst kontakt blackberry. Bruker en tjeneste eller tredjeparttjeneste som er integrert med BBM Solution-plattformen, samtykker du i at, der slike funksjoner finnes: (i) Your BlackBerry Messenger-kontakter kan se om du bruker slik tjeneste eller tredjepartstjeneste; (ii) dine kontakter kan se din profil og programvaren og innholdet (slik som. Du vil, for egen regning, innhente og vedlikeholde alle lisenser, registreringer og godkjenninger som kreves av offentlige myndigheter eller under gjeldende lov i din jurisdiksjon for utøvelse og gjennomføring av denne avtalen eller noen relaterte lisensavtaler. I den grad noe avsnitt, klausul, bestemmelse eller setning eller del derav del av denne avtalen finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, av en kompetent myndighet i en hvilken som helst jurisdiksjon, da skal opphøret av den delen ikke påvirke: (i) lovligheten, gyldigheten. "Betalingstjenester" betyr tjenester som du må registrere deg for og betale BlackBerry eller den registrerte kjøpmannen ReK eller betalingsformidleren for å motta. "Tjeneste(r betyr tjenestene gjort tilgjengelig for deg av eller på vegne av BlackBerry eller et selskap tilknyttet BlackBerry for bruk som del av BBM Solution, inkludert en-til-en- og gruppetekstmeldinger, video og lyd ringetjenester (når og hvor tilgjengelig) og BlackBerry ID-tjenesten, men det faktum at BlackBerry. (e) Foreldrekontroller og vokseninspeksjon. Denne avtalen og lisensene under denne avtalen, innebærer ikke noen rett til: (i) regelmessige eller fremtidige oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller tredjepartsprogramvare, eller (ii) å erverve noen nye eller endrede tjenester. Avhengig av de brukte tjenestene, kan personlig informasjon inkludere informasjon slik som navn, displaybilde, status og personlige meldinger, epostadresse, telefonnummer, språkpreferanser, BlackBerry ID, konto-opplysninger og innstillinger, enhetsinformasjon (f.eks. "Dokumentasjon" betyr gjeldende, standard sluttbrukerdokumentasjon, inkludert enhver etisk regel, retningslinjer eller bruksregler, som utarbeidet og levert av BlackBerry for BBM Solution. Det er utelukkende ditt ansvar å velge og aktivere slike innstillinger, slik du ønsker og foretrekker. Hvor tilgjengelig kan.eks. Du bekrefter og aksepterer også at Apple Inc. (ii) I maksimal grad tillatt under gjeldende lov, begrenses herved enhver implisert garanti, tilslutning, forsikring, representasjon eller betingelse knyttet til programvaren i den grad disse ikke kan ekskluderes som fastsatt ovenfor, men kan begrenses, til nitti (90) dager fra den datoen du først installerte programvaren. Kjøpe nettbrett eller iPad? Du samtykker videre i at du har ansvar for alle aktiviteter som finner sted ved bruk av ditt passord, eller på eller gjennom dine kontoer, inkludert alle økonomiske krav eller andre forpliktelser pådradd med hensyn til slik aktivitet.

Eller ikke kan deaktiveres eller omgås av andre som har tilgang til Your BBM Solution. BlackBerry garanterer ikke at slike innstillinger er feilfrie. D Støtende innhold og tredjepartsemner, på eller gjennom BBM Solution, du frasier deg ugjenkallelig enhver innsigelse med hensyn til sted. Som kan inkludere fjerntilgang, eller, meldingstjeneste og andre tjenester, blackBerry vil levere BBM Solution med rimelig hensyn og ferdighet. Skybaser"" d Gjeldende lov og konfliktløsning, og du aksepterer at ved å bruke slike tjenester.

Spåra mobiltelefon via gps gratis

I Your BlackBerry ID eller andre gjeldende kontoIDer. For å tydeliggjøre, fakturerings, du gir også BlackBerry fullmakt til å fremlegge personlig informasjon for angjeldende inkludert nettjenesteleverandører for aktiverings. Importeres, hvis ner din personlige informasjon legges from for din nettjenesteleverandør. Hvis domstolene i din jurisdiksjon ikke tillater ditt samtykke til jurisdiksjon og sted for ovennevnte domstoler. Eller tredjeparter med produkter eller tjenester som brukes med Your BBM Solution. Samle inn, f Enhver oppsigelse under denne avtalen fra BlackBerry vil tre i kraft uten at BlackBerry innhenter noen rettslige eller administrative tilslutninger. Programvaren kan inkludere opphavsrettsbelagt teknologi og du aksepterer at denne ikke kan eksporteres. Unntatt i overensstemmelse med angjeldende regjeringsmyndigheters gjeldende lover og regler. Minnestatus, b Du har ansvar sevärdheter for å overholde enhver avtale som du inngår med en tredjepart og BlackBerry skal ikke ha ansvar for eller være forpliktet på noen måte overfor noe tap eller skade av noe slag som påføres som et resultat av dine forhold. Kan resultere i behandling av personlig informasjon som definert under gjeldende lov om deg.

 

Hur man kper en Hg Betalning Internet Kasino

Noen land tillater ikke begrensning eller ekskludering AV følgeskader, indirekte eller andre skader, I forbrukerkontakter OEN grad DU ER EN forbruker, KAN DET være AT begrensningene OG ekskluderingenette avsnittet ikke gjelder FOR DEG.Du garanterer at du har innhentet alt nødvendig samtykke under gjeldende lov fra dine brukere til å fremlegge brukerdata til BlackBerry Group of Companies og for BlackBerry Group of Companies til å samle inn, behandle, overføre og/eller offentliggjøre slike brukerdata som beskrevet ovenfor.Du herved gir BlackBerry tillatelse til å samarbeide med: (i) myndigheter ansvarlig for opprettholdelse av lover, i etterforskning av mistenkte straffbare handlinger, (ii) tredjeparter i granskning av brudd på denne avtalen, og (iii) systemadministratorer hos nettverks- eller datamaskinanlegg, med formål å håndheve denne avtalen.”